Kako bi ostvarila viziju i misiju Gradska organizacija gluvih Beograda sarađuje sa institucijama kojima su poverena javna ovlašćenja (jedinicama lokalne samouprave, sekretarijatima,ministarstvima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, Centrom za socijalni rad, itd.), udruženjima građana, strukovnim i profesionalnim udruženjima, medijima i privatnim sektorom. U saradnji sa ovim subjektima GOGB se rukovodi principima dobrog poslovanja, ravnopravnosti i transparentnosti.

Gradska organizacija gluvih Beograda član je Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS), organizacije koja okuplja gradske, opštinske i međuopštinske organizacije gluvih na teritoriji Republike Srbije.

GOGB sarađuje sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore kroz organizovanje zajedničkih aktivnosti i korišćenje prostora ove organizacije.

GOGB sarađuje sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ), strukovnim udruženjem koje okuplja i štiti interese tumača znakovnog jezika u Republici Srbiji. GOGB i ATSZJ potpisali su 2011.godine Memorandum o saradnji. Članovi ovog udruženja angažovani su kao tumači u Prevodilačkom servisu za znakovni jezik pri GOGB-u.

GOGB sarađuje i sa:

Studentska unija medicinskog fakulteta

Centar za samostalni život

Listu svih donatora i saradničkih organizacija možete videti na stranici zasebnoj stranici.