Statutom GOGB-a utvrđene su uloge i nadležnosti Izvršnog odbora organizacije. Izvršni odbor je izvršno radno telo organizacije koje se stara o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine organizacije i ostvarivanju prava članova organizacije. Izvršni odbor razmatra aktivnosti organizacije, organizuje saradnju sa organima javne vlasti, koordinira radom Stručne službe i priprema materijale za sednicu Skupštine.

Mandat 2020 – 2023

Novi predsedniк GOGB- a je Dušan Nikolić, iz Beograda.

Biografija (naknadno)

Izvršni odbor, od sedam članova, čine:

Dušan Nikolić, predsednik

Mihailo Gordić, potpredsednik

Stojan Simić

Uroš Karić

Vojislav Đorđević

Teodora Baljak

Tibor Iliić

Mandat 2011 – 2015

Izvršni odbor se sastoji od devet članova. Članovi Izvršnog odbora su:

Hari Colja, predsednik

Slavanka Janković, potpredsednik

Zoran Žižić, počasni član

Božana Čanadanović, počasna članica

Goran Radivojević

Dušan Nikolić

Mihailo Gordić

Bojana Pavlović Jovanović

Snježana Čegar