Naziv projekta

Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika

Nosilac projekta

Gradska organizacija gluvih Beograda (Facebook)

Partneri na projektu

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe (Facebook)

Trajanje projekta

16 meseci (10/2022 – 02/2024)

Trenutna situacija

U Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj ne postoji literatura, kvalitetni udžbenici za podučavanje srpskom znakovnom jeziku odnosno hrvatskom znakovnom jeziku kao ni obuke za gluve edukatore u nastavi učenja znakovnog jezika. Uprkos velikoj potražnji u obe države ne postoje kvalitetni udžbenici za učenje ovih jezika, a ni formalna edukacija SZJ-a i HZJ-a. Neformalne edukacije se sprovode u sklopu delovanja udruženja gluvih i nagluvih, a edukatori koji ih sprovode su samouki i mahom čujuće osobe koje su do znanja i veština došle preko neformalnihk edukacija u inostranstvu. S obzirom na to edukacije koje se sprovode neujednačene su i rezultat vlastitih improvizacija. U tom smislu, ujednačen plan i program za
učenje SZJ-a i HZJ-a i kvalitetan nastavni materijal predstavljaju neophodnost za unapređenje kurseva SZJ-a i HZJ-a i jačanje kompetencija gluvih i nagluvih edukatora. Zajednički evropski referentni okvir za znakovne jezike po uzoru na Zajednički referentni okvir za jezike omogućava objektivan način opisa znanja jednog znakovnog jezika, izradu
ujednačenog i kvalitetnog kurikuluma i ujednačen pristup evaluaciji ishoda učenja.

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta su unapređenje nastave srpskog znakovnog jezika (SZJ) i hrvatskog znakovnog jezika (HZJ) kroz izradu kvalitetnog nastavnog materijala za učenje SZJ-a i HZJ-a i unapređenje inkluzije gluvih i nagluvih kroz inovativnu obrazovnu praksu.

Rezultati projekta

Izrada nastavnog plana i programa

Edukacija edukatora 

Udžbenici A1 i A2 nivo prema ZEROJ-u na srpskom i hrvatskom znakovnom jeziku

Kontakti za više informacija

Slađana Gordić +38163353650

Projekat sufinansira Evropska unija.