Članstvo u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda je dobrovoljno. Postoje četiri kategorije članstva u GOGB-u:

 • Redovni član može biti svako gluvo lice sa teritorije Grada Beograda koje prihvata Statut GOGB-a i izmiruje svoje obaveze koje su definisane posebnim aktima GOGB-a;
 • Pomažući član može postati svako fizičko ili pravno lice koje materijalno ili ličnim radom pomaže delatnost GOGB-a;
 • Pridružni član može biti svako gluvo ili drugo fizičko lice iz drugog udruženja koje deluje na teritoriji Grada Beograda i koje sprovodi ciljeve identične ciljevima GOGB-a;
 • Počasni član može biti svako lice koje je svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem doprinelo ostvarivanju humanitarnih ciljeva i zadatataka GOGB-a.

Pristupnicu  možete popuniti, skenirati i dostaviti na adresu: gog.beograd@gmail.com, ili je predati službi GOGB-a sa sedištem na adresi Svetog Save 16-18, Beograd.

Za potrebe upisa u Registar članova, potrebno je da dostavite osnovne lične podatke (ime, prezime, adresu stanovanja), kao i dokumentaciju koja potvrđuje određeni stepen oštećenja sluha. Podatke o ličnosti koje na ovaj način GOGB prikupi biće korišćeni isključivo u svrhe uspostavljanja registra članova i komunikacije sa članovima.

Članstvo u organizaciji podrazumeva sledeća prava i obaveze:

 • Da biraju i da budu birani u Skupštinu i druge organe Organizacije;
 • Da preko svojih organa aktivno učestvuju u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka;
 • Da budu informisani o radu i materijalno-finansijskom poslovanju;
 • Da daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i drugih tela i da o zauzetom stavu budu obavešteni;
 • Da čuvaju i podižu ugled Organizacije;
 • Da učestvuju u izvršavanju zadataka Organizacije;
 • Da redovno plaćaju članarinu;
 • Da traže pomoć i podršku Organizacije u rešavanju svojih socijalnih problema;
 • Da se pridržavaju odredbama ovog Statuta, odluka i zaključaka Organizacije.