Nacionalni prevodilački centar za srpski znakovni jezik je prvi prevodilački centar koji će raditi 24 sata sedam dana u nedelji za sve gluve u Srbiji i oni koji prolaze kroz našu zemlju. U Srbiji ima oko 70.000 gluvih i nagluvih, od toga – 12.000 njih koristi znakovni jezik, te je sa njihovim porodicama, prema procenama, oko 40.000 potencijalnih korisnika ovog servisa. Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik zajednici gluvih omogućava uživanje jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da se primaju i razmenjuju informacije i komunikacije uz prevođenje sa srpskog znakovnog jezika na srpski jezik i obrnuto. Zbog postojećeg problema u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, NPC, u službi socijalnog servisa, predstavlja značajan korak u uklanjanju barijere u komunikaciji. Ukoliko gluvim osobama prevodilačke usluge nisu dostupne, one su onemogućene da obavljaju svakodnevne aktivnosti koje podrazumevaju telefonske pozive SOS službama, hitnoj pomoći, policiji ili vatrogasnim službama. Bez prevodilaca, one ne mogu komunicirati sa svojim lekarima i koristi ravnopravno, poput drugih građana, usluge u zdravstvu, policiji, ne mogu komunicirati sa državnim organima i organima lokalne samouprave i državne uprave, u centrima za socijalni rad, sudstvu i pravosuđu, obrazovnim i kulturnim institucijama i ustavnovama, kao i drugim oblastima društvenog života. Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik kao permanentna podrška, odgovoriće upravo na ove izazove.