Nacionalna konferencija

„10 godina od stupanja na snagu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj primeni“,

koju su zajedički organizovali Tim Ujedinjenih nacija (Tim UN za ljudska prava, UN Women, UNDP, ILO, UNFPA) i Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na konferenciji su naglašeni značaj  i efekti Konvencije u kontekstu statusa i prava osoba sa invaliditetom, pružen je pregled prioriteta u primeni Konvencije u Republici Srbiji od njene ratifikacije 2009. godine, a predstavnici i predstavnice Vlade, Ujedinjenih nacija, organizacija osoba sa invaliditetom i organizacije civilnog društva imali su priliku da razmene stavove i sumiraju utiske o dostignućima u implementaciji standarda Konvencije i daljim koracima, naročito uzimajući u obzir preporuke koje je Republika Srbija dobila od Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom 2016. godine.

Istom prilikom, zvanično je otpočet i projekat „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“, koji Tim Ujedinjenih nacija sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom, organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnim društvom u naredne dve godine, i to u tri tematske oblasti:

 

  • Jednakost pred zakonom i pravo na poslovnu sposobnost
  • Ravnopravnost žena i devojčica sa invaliditetom, i
  • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

  • U uvodnom panelu učesnicima su se obratili:

Zoran Đorđević, ministar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

Stana Božović, državna sekretarka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

Steliana Nedera, vršiteljka funkcije Stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i

  • Značaj Konvencije UN i efekti promene obrasca na prava osoba sa invaliditetom bila je tema drugog panela u kome su učestvovali:

Damjan Tatić, potpredsednik UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Milan M. Marković, šef Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom

Ljupka Mihajlovska, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije

  • U poslednjem panelu su o implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom iz ugla pokreta osoba sa invaliditetom govorili:

Gordana Rajkov, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom

Mihailo Gordić, Gradska organizacija gluvih Beograda

Snežana Lazarević, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, MDRI-S

Kosana Beker, ekspertkinja za prava osoba sa invaliditetom i rodnu ravnopravnost

Radoš Keravica, projektni saradnik UN Srbija, član UO Evropske mreže za samostalan život ENIL